گرافرم
برنامه ریزی دقیق تر، داده های غنی تر، تحلیل سریع تر