گرافرم در گروه محصولات دانش بنیان قرار گرفت

دوشنبه 4 مهر 1401گرافرم در گروه محصولات دانش بنیان قرار گرفت


گرافرم در گروه محصولات دانش بنیان قرار گرفت


محصول سامانه برداشت اطلاعات مکان محور گراف (گرافرم )  در سال ۱۴۰1 توسط معاونت فن‌آوری ریاست جمهوری برای دریافت مجوز دانش بنیان مورد ارزیابی قرار گرفت و موفق شد عنوان محصول دانش بنیان  را دریافت نماید.


گرافرم
برنامه ریزی دقیق تر، داده های غنی تر، تحلیل سریع تر